Op 25 oktober opent PARCUM, het nieuwe dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur, haar deuren in de Abdij van Park in Heverlee met de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’.

Silde_Jan (800x564)

Het woord ‘dialoog’ wordt volgens Van Dale gedefinieerd als ‘een gesprek tussen twee personen’ of ‘discussie, overleg’.  In ruimere zin kan het concept ‘dialoog’ ook begrippen als ‘ontmoeting’ of  ‘uitwisseling’ omvatten.

Als dialoogmuseum zet PARCUM bewust in op de wisselwerking tussen hedendaagse thema’s en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen… Met deze aanpak wil PARCUM betrokkenheid stimuleren bij bezoekers van allerlei levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Het museum positioneert zich als een open ontmoetingsplaats, een plek voor kritisch en creatief denken, voor verwondering en verdieping, voor reflectie en dialoog. PARCUM speelt in op vraagstukken over identiteit en creëert nieuwe vormen en inhouden om maatschappelijke spanningen te verlichten, onder meer door aandacht voor vragen over interreligiositeit en interculturaliteit, burgerschapsvorming en persoonsontplooiing.

PARCUM wenst dit dialooggegeven ook specifiek in dialoog  met de diverse gemeenschappen verder uit te denken en uit te werken. Daarom werd op 6 juni de eerste editie van het overlegplatform ‘Dialoog,Religie, Identiteit en Erfgoed’ georganiseerd. De volgende thema’s kwamen op het platform aan bod: welke verhalen kunnen worden verteld vanuit het museum? Hoe kunnen verhalen een verbindende factor zijn en de dialoog stimuleren? Welke rol kan erfgoed hierbij spelen? Hoe kan een draagvlak voor deze thema’s worden gecreëerd? Is er synergie mogelijk tussen het onderwijs en het museum? In welke mate zijn erfgoed, religie, dialoog en identiteit met elkaar verbonden?

In het kader van de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’  organiseert PARCUM verschillende ‘dialoogactiviteiten’. Zo nemen we op zondag 19 november met een vertelnamiddag deel aan de Kunstendag voor Kinderen. Religieuzen en andere bruikleengevers komen vertellen over de voorwerpen die ze voor de tentoonstelling hebben uitgeleend aan het museum. Ze vertellen waar de voorwerpen vandaan komen, wie ze gemaakt heeft, en waarvoor ze gebruikt worden. PARCUM wil met deze activiteit de dialoog tussen de verschillende generaties op gang brengen.

KVK

 

Op dinsdag 21 november gaan we tijdens een colloquium ‘Op een kier’ dieper in op het thema ‘beslotenheid’ bij verschillende religies en levensbeschouwingen en op de onderlinge interactie. Daarbij komen onder andere de thema’s ‘isolement in de Oosterse religies’ en de spanning tussen burgerschap en multiculturalisme bij de drie grote monotheïstische godsdiensten aan bod.

In tijden van stress en burn-outs neemt het verlangen naar stilte bij veel mensen toe. Stilte, inkeer en contemplatie kennen een rijke geschiedenis binnen de christelijke traditie, maar worden ook in andere levensbeschouwingen op verschillende wijzen beleefd.  Tijdens een dialoogmiddag ‘In stilte geborgen’ op zondag 3 december gaan sprekers Thomas Quartier osb (KU Leuven – Sint Willibrords Abdij Doetinchem), Ilse Kerremans (KU Leuven- Karmel Vlaanderen) en Harjinder Singh (Sikhgemeenschap) met elkaar en met het publiek in dialoog  over de betekenis van contemplatie vandaag in de verschillende religies en levensbeschouwingen.

‘Stilte’ duidt niet enkel op de afwezigheid van geluid, maar biedt ook ruimte tot reflectie en (innerlijke) dialoog. Als dialoogmuseum wil PARCUM een open ontmoetingsplaats zijn met ruimte voor reflectie en dialoog. In het kader van de openingstentoonstelling organiseert  PARCUM in samenwerking met Grenzen Bewegen Leuven op zondag 28 januari 2018 en zondag 18 februari 2018 een stiltedialoog in combinatie met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’.  De stiltedialoog wordt begeleid door iemand van Grenzen Bewegen. Elke deelnemer kan naargelang de eigen levensbeschouwing invulling geven aan het stiltemoment. De namiddag wordt afgesloten met een kopje koffie of thee waarbij ruimte is voor uitwisseling en napraten.

rondetafel-730x410

Interlevensbeschouwelijke ‘Tafel van verbondenheid’ Copyright: Grenzen Bewegen Leuven

Meer informatie over PARCUM en over de dialoogactiviteiten vind je op de website van PARCUM.

 

Advertenties